BIM in beheer:

Inleiding:

In de functie van informatiebeheerder, ben ik bij een universitair ziekenhuis verantwoordelijk geweest voor het op orde brengen van tekeningen van de gebouwen en de gebouwgebonden installaties. Naar aanleiding van het advies van een consultant om het tekenwerk te professionaliseren en meer op informatie te sturen, ben ik ingehuurd om dit plan vorm te geven.


Door de jaren heen waren tekeningen met behulp van verschillende CAD-tekenpakketten opgezet en bijgewerkt. Tekeningen waren verminkt, blocken geëxplodeerd, waardoor delen van een tekening uit losse lijnstukken waren opgebouwd. Ook waren onderdelen van tekeningen in verschillende tekenlagen getekend, of waren zelfs in onjuiste lagen geplaatst.


Het ziekenhuis was geopend in  de jaren 60 van de vorige eeuw.  In de afgelopen 50 jaar zijn er diverse uitbreidingen en verbouwingen geweest. Hierdoor bestaat het ziekenhuis anno 2020 uit meerdere gebouwen en bouwdelen. Om een correct totaaloverzicht te krijgen is het noodzakelijk dat alle deeltekeningen juist op elkaar aansluiten. Hiervoor is het noodzakelijk om de basis op orde te hebben. Voor de hele ziekenhuiscampus is een nieuw hoofdstramienplan opgesteld op basis van gegevens van het kadaster, het zogenaamde RD-coördinaten stelsel. Op basis van het hoofdstramienplan zijn alle plattegronden, zowel bouwkundig als installatietechnisch van de juiste nulpunt coördinaten voorzien.


De volgende stap was om de complexe installatietekeningen te vereenvoudigen door ze op te splitsen. Iedere unieke installatie werd op een eigen tekening geplaatst conform de NL-SfB codering en/of het unieke installatienummer. Hierdoor werden de tekeningen overzichtelijker. Tevens werd er kritisch gekeken naar hoe tekening was opgebouwd, en daar waar nodig op geschoond. Vooral het in de juiste laag plaatsen van elementen had de aandacht. Door dit op orde te hebben, kan er uiteindelijk makkelijk gefilterd worden. Tevens werd ervoor gezorgd dat de tekeningen inhoudelijk ook weer up-to-date werden.


Om toch een totaaloverzicht te krijgen van alle installaties werden aparte “presentatie” tekeningen gemaakt, waarin de diverse losse tekeningen werden samengevoegd door middel van het x-reffen van deze tekeningen.


Theorie:


Inmiddels was er begonnen met de bouw van een nieuw gebouw. Het ontwerp hiervan was volgens de BIM-methodiek gedaan. Begin 2018 kregen wij als afdeling te horen dat er van dit project geen tekeningen maar 3D modellen opgeleverd zouden worden. Dit was het beginpunt van een onderzoek naar hoe BIM toe te passen is in een beheeromgeving. Na een cursus Revit, heb ik in 2019 besloten om de opleiding “HBO traject ACE Architectural Designer II (Revit)” te volgen. Hiermee werd ik een expert op het gebied van Revit, en kon ik een gedegen onderzoek doen hoe BIM gebruikt kan worden in de beheer- en onderhoudsfase (B&O).


Een BIM-model wordt opgebouwd uit diverse componenten, families genaamd. Deze families bevatten, mits correct opgebouwd, een schat aan informatie:

Daarnaast is het mogelijk om met behulp van parameters informatie toe te voegen aan het BIM-model.

Opdracht:


In mijn onderzoek heb ik gekeken naar de gegevens die verwerkt werden in het facilitair management informatie systeem (FMIS).


Het FMIS is een soort kaartenbak, waarin per onderdeel gegevens worden verzameld. Een onderdeel kan zijn: gebouw, ruimte, installatie, apparaat, component enzovoort. In de afbeelding hiernaast is de kaart te zien van een ruimte.


Vervolgens heb een inventarisatie gemaakt van de informatie die aanwezig is in het op te leveren BIM-model, en welke gegevens gebruikt zouden kunnen worden om in het FMIS in te lezen.


Informatie die ontbreekt in het BIM-model, maar wel is opgenomen in het FMIS, daarvan kan het zinvol zijn om deze alsnog op te nemen in het BIM-model. Van deze informatie heb ik aan de hand van bestaande plattegronden een inventarisatie gedaan.


Alle bevindingen zijn samen gevoegd in een scriptie, waarover ik op 15  mei 2020 een presentatie heb gegeven. Met een eindcijfer van 8,7 gemiddeld heb ik deze opleiding afgerond.
Praktijk:


Hoe zou BIM in beheer toegepast kunnen worden? Het 3D BIM-model kan op verschillende manieren gedeeld worden met collega’s op andere belanghebbenden, daar zijn meerdere hulpmiddelen voor, denk hierbij aan Autodesk A360 of BIM360, BIMcollab, Dalux, Solibri, Trimble Connect of een andere BIM-viewer.


Het BIM-model is dan anytime, anywhere & anyplace beschikbaar. Door op een onderdeel te klikken, zie je alle relevante informatie die aan het component is toegevoegd, en daarmee in het BIM-model aanwezig is. Door in de B&O-fase data toe te voegen aan het BIM-model vanuit het FMIS, heb je snel alle relevantie informatie beschikbaar.

Naast de 3D presentatie zal er behoefde zijn aan andere manieren van informatie presenteren. Bijvoorbeeld 2D plattegronden, waarin op verschillende manieren informatie gepresenteerd kan worden. Hier volgt een aantal voorbeelden, het betreft een fictief gebouw waarin een bouwshop is gevestigd.:


B001 - Overzicht bouwkundig.pdf

Voorbeeld van een bouwkundige plattegrond

B002 - Overzicht bouwkundig.pdf

Voorbeeld van een bouwkundige plattegrond


R001 - Overzicht ruimtes.pdf R002 - Overzicht ruimtes.pdf B003 - Overzicht bouwkundig.pdf

Voorbeeld van een overzicht van bouwkundige componenten.

Alles gegevens zijn parameters en zijn bijvoorbeeld te exporteren naar Excel.

C001 - Overzicht constructie.pdf

Voorbeeld van een constructieve plattegrond, doorsnede en details.

De uittrekstaat is bijvoorbeeld te exporteren naar Excel.

Voorbeeld van een vlekkenplan op basis van afdeling

Voorbeeld van een vlekkenplan op basis van afdeling

F001 - Overzicht meubilair.pdf

In een FMIS worden diverse zaken van het gebouw, installaties en inrichting beheerd. Zoals welke ruimte wordt die wie gebruikt. Dit kan een afdeling binnen een bedrijf zijn, maar ook een huurder van een ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw. De waarden die in het FMIS worden opgenomen, kunnen eenvoudig over worden gezet naar het BIM-model. Hierin kan dan op basis van parameters een vlekkenplan worden gegenereerd.


Zoals in het voorbeeld hiernaast te zien is, kan er naast inventaris in de vorm werkplekken, ook ander soort componenten worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan computers, printers enzovoort. Door deze de verbinden aan een outletnummer kan veel informatie over het netwerk visueel zichtbaar worden gemaakt, maar bovendien kan deze informatie ook dienen om bijvoorbeeld te gebruiken in een CMDB (configuration management database).Voorbeeld van een plattegrond met daarop de inrichting

In de toekomst zullen er meer voorbeelden op deze website komen met betrekking tot BIM in beheer.

Home Curriculum Vitae Portfolio Opdrachtgevers